راز های زندگانی

 
  1. lبرای یاد گرفتن فروتنی لازم است.
  2. lبهترین نیکویی ها اخلاق نیکو است.
  3. lفکر کردن همراه با پیش بینی را تمرین کنید.
  4. lتأسف به گذشته خوردن، مانند دویدن به دنبال باد است.
  5. lارزش هر کسی به مقدار آن  چیزی است که نیکو انجام دهد.
  6. lهر که خیر جوید سر گردان نشود، و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد.
  7. lانسان های مثبت وموفق همیشه درباره ی راه حل ها فکر وصحبت می کنند.
  8. lشما امروز محصولی را برداشت می کنید که در  گذشته بذر آن را کاشته اید.

/ 1 نظر / 19 بازدید
سید جمال طباطبایی ازاد

با سلام ضمن تشکر از حضورتان در وبم من 3 تا وبلاگ دارم یکی همین ادرس است و دیگری ان بود که امدید از اینکه نوجوان فعالی هستید و باهوش خوشحالم اما شاید باور نکنید لینک را بلد نیستم البته دوستی با شما باعث افتخار من است و من ادامه این ارتباطرا دوست دارم قطعا دوباره خواهم امد ضمن اینکه به ادرس این وبم هم بیا و در مورد گلسرخی بخوانید مفید است و نظرتان را دوست دارم بیان بدارید